2012-November-6-22-13-13.jpg

Holy crap, Sarah Palin’s hair. She looks like a Moore-era Bond girl